اهداف

اهداف واقدامات توانبخشی آرمین

برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح آگاهی و دانش کليه کارکنان

نظارت و کنترل مواد غذایی، دارو ها و تجهيزات برای مددجویان

برنامه ریزی آموزشی جهت افزایش سطح آگاهی پرسنل(پدریارها) در زمينه اصول مراقبت های ویژه مددجویان

برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی جهت حضور نيروهای تخصصی مورد نيازتیم توانبخشی

برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی جهت حضوریا ارجاع به پزشكان تخصصی مورد نياز

برنامه ریزی جهت امور فوق برنامه و فعاليتهای تفریحی و اردوهای آموزشی

برنامه ریزی با تیم توانبخشی درجهت توانمند سازی مددجویان

رشد باورها وانگیزه های خودارزشی در فرد

جلوگیری از عود بیماری

افزایش استقلال فردی

آشکارکردن وتوسعه کیفیت های کاری معلولین ناتوان

برطرف کردن نیازهای آموزشی افراد معلول